طریقه استفاده از خاموش کننده‌های دستی

طریقه استفاده از خاموش کننده‌های دستی

در هنگام مواجهه با حریق ابتدا خونسردی خود را حفظ کرده و خاموش کننده را برداشته و در حد توان تکان می‌دهیم. در مرحله دوم تا حد امکان به حریق نزدیک شده و در جهت حرکت وزش باد قرار می‌گیریم. سپس ضامن کپسول را کشیده و با فشار دادن اهرم شیر کپسول و هدایت شیلنگ، پایه آتش را مورد هدف قرار داده و به صورت جاروب کردن بن و پایه آتش را نشانه می‌رویم تا حریق به صورت کامل اطفاء شود.
البته در کپسول های آب وگاز و co2 نیازی به تکان دادن آن‌ها نداریم و تکان دادن کپسول در کپسول‌های پودری گاز توصیه می‌شود.

برای تماس با ما کلیک کنید