انواع حریق

انواع حریق

1. آتش سوزی گروه A
2. آتش سوزی گروه B
3. آتش سوزی گروه C
4. آتش سوزی گروه D
5. آتش سوزی گروه K

1. آتش سوزی گروه A:
آتش سوزی یا حریق ناشی از مواد جامد و طبیعی مثل چوب، کاغذ، پلاستیک و غیره

2. آتش سوزی گروه B:
آتش سوزی ناشی از مایعات قابل اشتعال مانند بنزین، گازوئیل، نفت و غیره

3. آتش سوزی گروه C:
آتش سوزی ناشی از وسایل برقی و الکترونیکی

4. آتش سوزی گروه D:
آتش سوزی ناشی از فلزات قابل اشتعال مثل لیتیوم، منیزیم و غیره

5. آتش سوزی گروه K:
آتش سوزی ناشی از روغن ها

برای تماس با ما کلیک کنید